wynajem busów koszalin

Regulamin Przewozów

Firma Przewozowa RONIN

ul. Armii Krajowej 3a

78-200 Koszalin

§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin przewozów (dalej: Regulamin) określa warunki przewozu osób i bagażu przez Przewoźnika.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik – RONIN Dorota Jarząb ul . Armii Krajowej 3a , 78-200 Koszalin
b) Bilet – dokument potwierdzający zawarcie z przewoźnikiem umowy przewozu na wskazany na nim przejazd. Bilet upoważnia do uczestnictwa w przejeździe zorganizowanym przez przewoźnika. Bilet można zakupić u kierowcy autobusu (wyłącznie na dany przejazd).
c) Bilet ulgowy – Bilet w obniżonej cenie przysługujący według ulg ustawowych. ( szczegółowy cennik www.ronin-koszalin.pl)
d) Pasażer – osoba, która posiada ważny bilet lub bilet ulgowy i korzysta ze zorganizowanego przez przewoźnika przejazdu,
e) Przejazd – podróż pasażera pomiędzy dwoma punktami (tzn. miejscem odjazdu oraz miejscem docelowym) na ustalonej przez przewoźnika trasie w konkretnej dacie i godzinie,
f) Bagaż podręczny – rzeczy ruchome zabierane przez pasażera do autobusu o rozmiarach, które pozwalają na ich umieszczenie pod fotelem lub nogami pasażera albo na półce znajdującej się nad siedzeniami pasażerów w autobusie.
g) Bagaż – rzeczy ruchome umieszczane w luku bagażowym o maksymalnej wadze do 20 kg oraz wymiarach 20cm x 40cm x 60 cm.
h) Każdy pasażer jest uprawniony do przewozu jednej sztuki bagażu.
i) Przedmiot wartościowy – przedmiot o wartości powyżej 300 zł,

§2 – PRZEWOŹNIK

1. Przewoźnik jest zobowiązany do zrealizowania przejazdu na ustalonej trasie zgodnie z rozkładem jazdy. Rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Przewoźnika – www.ronin-koszalin.pl
2. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przejazdów innym przewoźnikom.
3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od przewoźnika np. kontrole drogowe dokonywane przez upoważnione do kontroli służby (Policja, Inspekcja Drogowa itp.), korki, remonty, wypadki, złe warunki pogodowe, awarie itd.
4. W przypadku awarii autobusu przewoźnik jak najszybciej zapewni autobus zastępczy. W takiej sytuacji pasażer będzie uprawniony do rezygnacji z kontynuowania przejazdu oraz jednostronnego wypowiedzenia zawartej umowy przewozu na przejazd. Pasażerowi zostanie zwrócona cena biletu (po okazaniu biletu) w wysokości proporcjonalnej do przebytej trasy przejazdu.

§3 – PASAŻER

1. Pasażer zobowiązany jest do zachowania porządku oraz niezakłócania podróży pozostałym pasażerom. Pasażer utrudniający wykonywanie przejazdu kierowcy lub współpasażerom, zakłócający porządek publiczny, a także stwarzający zagrożenie w trakcie jazdy może zostać zmuszony do opuszczenia autobusu na najbliższym możliwym przystanku W takim przypadku pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny za bilet.
2. Zabronione jest spożywanie przez pasażera pokarmów mogących zanieczyścić pojazd (np. lody, zapiekanki, hamburgery itp.), palenie papierosów (w tym e-papierosów) oraz spożywanie alkoholu i środków odurzających. Kierowca ma prawo odmówić przewozu pasażera znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Kara dla pasażera za nieprzestrzeganie przepisu wynosi 200,00 zł.

Zabrania się przewozu zwierząt w autobusie. Wyjątek stanowią psy przewodnicy asystujący osobie niepełnosprawnej. Pies asystujący osobie niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych (ochronnych – Podstawa prawna art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U.z 2010 Nr 64, poz.399).).
4. Każdy pasażer zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeżeli przejazd odbywa się autobusem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa.
5. Pasażer w wieku poniżej 12 lat może podróżować jedynie pod opieką osoby dorosłej.

§4 – BILETY

1. Zakup biletów jednorazowych odbywa się u kierowcy autobusu.
2. Przy zakupie biletu ulgowego pasażer ma obowiązek udokumentowania prawa do skorzystania ze zniżki. Nieudokumentowanie prawa do zniżki skutkuje koniecznością uiszczenia ceny biletu w pełnej wysokości.
3. W czasie przejazdu pasażer zobowiązany jest do zachowania biletu lub biletu ulgowego do kontroli. Przy zakupie biletu (lub biletów) u kierowcy, kierowca jest zobowiązany do wydania biletu, a pasażer do jego zachowania do kontroli przez całą trasę. Pasażer jest zobowiązany do zabrania biletu od kierowcy. W przypadku nie wydania biletu przez kierowcę pasażer musi zgłosić ten fakt telefonicznie od razu na telefon kontaktowy (§7 ust. 2 Regulaminu) a nie podczas kontroli. Brak biletu w razie kontroli, będzie skutkował nałożeniem kary na pasażera.
4. Pasażer który chce zakupić bilet ulgowy u kierowcy autobusu musi posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające do ulgi oraz spełnić warunki ustawowe do przyznania ulgi.
5. Pasażer kupując bilet u kierowcy autobusu musi posiadać odliczoną kwotę. Kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu w sytuacji, gdy nie będzie miał możliwości wydania pasażerowi reszty. Kierowca nie ma możliwości opuszczenia pojazdu celem rozmienienia pieniędzy a następnie wydania reszty pasażerowi.
6.Sprzedaż biletów miesięcznych odbywa się w biurze firmy -Koszalin ul. Lutyków 4 wyłącznie w dniach 28-5 każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 8 do 16 (z wyłączeniem sobót i niedziel)

7.Bilety miesięczne obowiązują TYLKO na liniach dziennych. Przy korzystaniu z linii nocnej pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu jednorazowego u kierowcy.
8. Kary za brak aktualnego biletu lub brak dokumentu uprawniającego do ulgi  500,00 zł.

9.  Udowodnienie prawa do przewozu może nastąpić w nieprzekraczlnym terminie 7 dni od daty zdarzenia. W przypadku anulowania opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest do zapłaty opłaty manipulacyjnej w kwocie 50 zł

10. Bilet miesięczny jest biletem przypisany na daną osobę z nazwiska i imienia. Bilet nie może być odsprzedany innej osobie.

§5- LINIA NOCNA

1. Kursy nocne na linii Koszalin- Mielno odbywają się tylko w okresie ferii letnich.

2.Kursy nocne odjeżdżają z Dworca SPA Koszalin do przystanku Mielno CENTRUM oraz powrotne z przystanku Mielno CENTRUM do Dworca SPA Koszalin.

3.Na liniach nocnych obowiązują TYLKO bilety jednorazowe zakupione u kierowcy.

§6 – PRZEWÓZ BAGAŻU

1. Pasażer jest uprawniony do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu o podręcznego.
2. O fakcie przewozu bagażu pasażer zobowiązany jest powiadomić kierowcę podczas wchodzenia do autobusu. Fakt ten kierowca potwierdza biletem w cenie 2,00 zł za bagaż. Moment przekazania pasażerowi biletu uważany jest za moment przyjęcia bagażu do przewozu. Pasażer jest uprawniony do umieszczenia bagażu w luku bagażowym –samodzielnie.
3. Przedmioty wartościowe o niewielkich rozmiarach (np. laptop, tablet, aparat fotograficzny, biżuteria itp.) mogą być przewożone jedynie jako bagaż podręczny, pod stałym nadzorem pasażera. W przypadku nieprzestrzegania warunków wskazanych w niniejszym ustępie przewoźnik nie odpowiada za przewożone przedmioty wartościowe.
4. Bagaże wartości powyżej 300 zł pasażer musi ubezpieczyć nas czas transportu we własnym zakresie, przed kursem.
5. Kierowca nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów wartościowych na przechowanie w trakcie przejazdu.
6. Zabrania się przewozu bagażu lub bagażu podręcznego, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie lub stwarzać zagrożenie dla innych pasażerów. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszego ustępu kierowca przy udziale pasażera może sprawdzić, czy zawartość bagażu lub bagażu podręcznego nie narusza Regulaminu, przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm., dalej: Prawo przewozowe) lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż, bagaż podręczny oraz wszelkie rzeczy ruchome pozostawione w autobusach przez pasażerów. Pasażer, który pozostawi bagaż, bagaż podręczny lub jakikolwiek przedmiot w autobusie powinien niezwłocznie skontaktować się z Przewoźnikiem (dane kontaktowe znajdują się w §7 ust. 2 Regulaminu). UWAGA PRAKTYCZNA! Osoba która pozostawiła bagaż, bagaż podręczny lub inną rzecz ruchomą w autobusie musi podać jego specyficzne cechy czy szczegóły, pozwalające na ustalenie, iż jest ona ich właścicielem.

§7 – PRZEPISY KOŃCOWE

1. Pasażer który chce otrzymać fakturę VAT za bilet lub bilet ulgowy musi zgłosić stosowne żądanie (pisemne lub mailowe) przewoźnikowi (dane kontaktowe znajdują się w ust. 2 poniżej) oraz przesłać bilet lub bilet ulgowy (bilet zakupiony u Kierowcy – należy wysłać oryginalny bilet (Paragon z kasy fiskalnej) który pasażer dostał od kierowcy) celem udokumentowania jego zakupu. Stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług żądanie (pisemne lub mailowe) należy zgłosić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył się przejazd. Faktura elektroniczna zostanie wysłana niezwłocznie po otrzymaniu ww. żądania.
2. Dane kontaktowe przewoźnika: Firma przewozowa RONIN Dorota Jarząb ul. Armii Krajowej 3a, 78-200 Koszalin. Telefon kontaktowy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 693 031 583 e-mail dorianische@wp.pl
3. Wszelkie skargi i reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej (list wysłany pocztą tradycyjną lub e-mailową – dane kontaktowe znajdują się w §7 ust. 2 Regulaminu). Nie przyjmujemy reklamacji z telefonów numerów zastrzeżonych. Wszelkie spory zaistniałe między pasażerem a przewoźnikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby przewoźnika.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio Prawo przewozowe oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej firmy oraz w busach i autobusach.